"Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp"


Finnes det en åndelig verden og hvordan finner vi veien inn dit?
Forord og refleksjoner

I Europa har det i de senere år blitt mer og mer klart at vi i Vesten har noe å lære fra Orienten, den østlige del av verden, om svarene på dette spørsmålet. Østens lære kaster på mange måter også nytt lys over den kristne religion.


”Vi kan ikke tenne når vi vil
Den ild som bor i hjertet
Ånden blåser og er stille
I mysteriet holder sjelen til”


Mennesket er et paradoksalt vesen, et vesen som i det ene øyeblikket er i stand til å stige ned til det ondes mørkeste avgrunner, og etterpå i stand til å stige opp til det edles største høyder.

Det er likevel visse grunnleggende erfaringer et menneske aldri glemmer. Den første forelskelsen er en av dem, førstegangs opplevelse av et nytt land med egen, fremmed og spennende kultur, er en annen. Den første gangen vi føler oss som et åndelig vesen, når vi får øye på den guddommelighet som omgir oss, og som vi føler finnes inne i oss som en del av vårt vesens kjerne, er også noe vi aldri glemmer. Det er da vi virkelig lærer oss selv å kjenne på en helt ny måte. Den dagen du opplever en slik åndelig forandring vil fremstå som den mest strålende dagen i ditt liv, for på den dagen står du på randen av evigheten.

Det mennesket som har følt hele sitt indre smelte bort og oppløse seg i det hemmelighetsfulle uendelige, han vil kunne finne meningen med livet og avsløre universets hemmelighet. I dypet av vårt mirakuløse vesen vil vi oppdage at vi er deler av et mektig liv, hvis tilstand er evig fred, hvis formål er fullkommen godhet og hvis eksistens aldri tar slutt. Opplevelsen, opplysningen, i dens ulike grader, er den samme for alle mennesker. Alle mystikere gjenoppdager den samme skjulte skatt, men den enkeltes beskrivelse av den kan være sørgelig ulik andres, fordi han tolker den intellektuelt og følelsesmessig annerledes enn andre.

Hinduistiske vismenn har beskrevet denne tilstanden som ”det evige nu”. ”Den som kjenner sin egen natur, kjenner himmelen” erklærte en kinesisk disippel. La oss derfor falle til ro i sentrum av vårt vesen og oppdage de skatter som er gjemt der – Husk at:

”Sjelen ruger i hemmelighet over sin store skatt”.Verdsett din åndelighet

”Ditt sjels-instrument kan registrere både fysiske og metafysiske forbindelser, og det er først når du opplever samspillet mellom disse at du har et virkelig sjels-instrument å spille på. Når dette sjels-instrumentet fungerer som det skal, vil du lykkes med å gi impulsene synlig form og harmoni i form av gode ord, tanker og handlinger”.


Ånden kommer når den vil og ikke når vi vil. Mennesket, det virkelige mennesket, har fra evighet vært, og vil alltid være, et åndelig vesen - Vårt liv i den fysiske verden forandrer ikke denne sannheten.

Vi må oppleve oss selv som den vi virkelig er - ikke som fanger i et legeme, i tankenes bur eller i flyktig lidenskap. Oppdagelsen av vårt åndelige selv finner sted i fullstendig taushet, uten at andre vil registrere hva som har skjedd. Den vei vi her utforsker vil gi varig sinnsro. Dypere og dypere må vi trenge inn i oss selv med samlet bevissthet, inntil vi endelig kan gå inn i det riket der den velsignende fred hersker. En dyp fred vil langsomt fylle vårt indre vesen og en merkelig hellig ro vil gjøre seg gjeldende med stadig voksende styrke. Vi kommer i en tilstand der tanken stanser, der det til å begynne med ikke synes å være noen ting – unntatt den lykksalige bevissthet om å være til – den opphøyde hvile i den uendelige tilværelse.

Sjelen har ingen fødsel, ingen død, ingen begynnelse og ingen slutt - Den har alltid vært og vil alltid være.

Med uttrykket ”Alt er ett og alt er evig liv” viser Marcello oss sin fantastiske evne til å formidle ”sannheter” om de store, mystiske og svært personlige spørsmål i livet, på en enkel og lett forståelig måte. Det er kanskje nettopp her, med sine enkle, men likevel så fantastiske råd om hvordan du kan finne meningen med livet, veien inn til deg selv, han har sin store styrke og har så mye å tilføre oss alle sammen. Marcello sa alltid at ydmykhet er det første skritt på veien inn til deg selv – og det siste. Uten ydmykhet vil ikke vårt indre selv gi seg til kjenne for oss. Det er i denne forbindelse viktig å være klar over sin egen litenhet, uvitenhet og forfengelighet.

Menneskets sanne sjel er guddommelig. Du har kanskje nesten glemt at ditt åndelige jeg eksisterer. Kanskje det våker tålmodig og aldri vil glemme deg? La oss gjøre et forsøk på å vekke det til live og se hva som vil skje!

Kanskje er det slik at ditt åndelige potensial, eller din åndelige kontrakt, oppsto lenge før du ble født og at den har samme forankring i det guddommelige som din egen energi?

”Alle svar vi søker finnes i vårt indre - Veien hjem i livet finner vi i den gode tro som har rot i oss selv”, sa Marcello.


Verdsett deg selv

”Det er mye å vinne på å ha en riktig grunnholdning til livet, og mye å tape på det motsatte”.


Når du begynner å spørre deg selv hvem du er har du tatt det første skritt på en vei som bare vil ende når du har funnet et svar. Dersom du vil ta deg bryet med å foreta en inngående analyse av deg selv, og tenke rolig over det du finner, vil du til slutt oppdage at det er en del av deg selv som tar imot strømmen av inntrykk fra den ytre verden, og som også tar imot de følelser og tanker som disse inntrykk skaper. Denne dypere del av deg selv er ditt sanne vesen.


Ӂ, jeg kunne synge herlige sanger til din pris!
Du har ikke visst hvem du er -
Du har blundet i deg selv hele ditt liv.
De latterlige dumheter er ikke deg
Under dem og inni dem
ser jeg at du holder deg skjult
Hvem du så er - krev det som er ditt”

Kroppen er livets oppholdssted og ikke dets essens. Du blir ikke definert av din fysiske skikkelse men av ditt indre selv - den du egentlig er.

Alle og enhver har fra tid til annen blitt seg bevisst en svak røst i sitt indre, som vi kaller samvittighetens stemme (eller den indre veileder). Når du har lyttet til budskapet fra denne stemmen skjønner du at dette kommer innenifra og kan være verdt å lytte til.

Den som lytter og holder råd med denne indre stemmen, og kultiverer slektskapet med sin samvittighet, blir fylt av forståelse. Idet du begynner å kultivere din samvittighet er stemmen både liten og stille, fordi du ikke er nok oppmerksom på og fortrolig med dens høye vibrasjoner. Med en gang du oppriktig ønsker å lytte til dens budskap, vil den meget snart bli tydelig og hørbar.

Gjennom forakt for din indre stemme eller veileder vil du bli overlatt til alle nedbrytende krefters barmhjertighet. Hvorfor gjør du ofte det du ikke vil og lar være å gjøre det som føles riktig? Eller når du, stilt ansikt til ansikt med situasjoner, sier: ”Tenk om jeg hadde visst hva jeg skulle gjøre nå”. Det er svar å få på slike spørsmål. Råd kan bli funnet i rett tid, hvis du har lært å respektere og vurdere din indre veileder. Et menneske som ikke fornemmer sitt guddommelige selv, har så altfor lett for å legge skylden for sine feil og skuffelser over på sine omgivelser. Den som kun søker råd utenfra for sine valg og handlinger, benytter kun en del av sine evner og sin innsikt. Begrunnelser som kun er basert på de ytre sanseerfaringer er ikke de beste. Samvittighetens stemme er langt viktigere og en mer pålitelig leder å rådføre seg med, spesielt når du ønsker de høyeste og beste resultater.

Du må derfor vende din oppmerksomhet innover, mot ditt eget indre jeg. Der vil du alltid kunne søke din egen intuisjon, som trekker sin kunnskap fra usynlige kilder, for å få den riktige form for hell og fremskritt. Etter å ha praktisert langs disse linjer vil du snart gjennom din bevissthet oppleve erkjennelsen av visdommen i en slik fremgangsmåte. Du vil da erfare den største lettelse og frigjøring fra sorg, bekymring og frykt, som dominerer alt for mange menneskers liv. Du blir faktisk så lykkelig og takknemlig av denne alltid nærværende ledende stemme at selv sunnhet og tilbøyeligheter forbedres. Hvilken velsignede forskjell er det ikke å vende seg innover for å få et ledende svar på de spørsmål og problemer du måtte ha. Ved å gi akt på den indre stemmes ledelse gjennom advarsler og råd om handling, forstår du at du aldri handler motsatt av den uendelige plan.

Denne indre leder, eller dette guddommelige selv i mennesket, er den virkelige sjelskraft som høyner enhver handling og hendelse, inntil du oppnår herredømmet over de opphøyede begivenheter. Enhver handling kan bli utført til en oppløftende, sammenfallende innflytelse til fordel for vår neste, og sluttelig for hele verden.

”La oss begynne å arbeide med oss selv akkurat nå i dag og deretter alltid dette akkurat nå, dag for dag.


Gjenvinn perspektivet


”Et menneskes byrde er alltid de ting som det har lagt krav på som sin personlige eiendom”Ditt mål må være å bringe alle mennesker nærmere hverandre ved gjensidig utveksling av tanker og ideer. Fordommer på grunn av forskjellig tro må viskes ut, hjertet må være fylt av kjærlighet, og hatet må ikke få grobunn. Det universelle brorskap vil på denne måten oppstå av seg selv og menneskene kan møtes hinsides nasjonenes og rasenes snevre grenser.

Du burde omfavne alle religioner, og se på dem alle som uttrykk for den samme kraften, den perfekte hellighet. Ingen religion er nærmere sannheten enn en annen. Sannheten finnes kun inne i deg og veien du må gå for å finne den er din egen vei. Sannheten har ikke noe navn. Du må ikke søke sannheten – men være den.

Dersom Marcello hørte en gudstjeneste på radioen, uavhengig av religionstilknytning, reiste han seg i ærbødighet og helligholdt stunden. For han var alle religioner likestilt, og han så dem alle som uttrykk for den samme kraft, den eneste, den kosmiske kjærlighetskraft. For den virkelige seer er alle trosbekjennelser like. Mennesker i forskjellige land har gitt en slik innsikt forskjellige navn. De kristne kaller det ”forening med Gud”, hinduistene kaller det ”forening med ditt åndelige Selv”, filosofene beskriver det som ”sammensmeltning med det uendelige”, mens andre kaller det ”å finne sannheten eller veien inn til deg selv”. Indiske og jødiske mystikere, platoniske og pytagoreiske filosofer, østlige eller vestlige moralister – alle taler de samme språk og i de samme toner, bare du tar deg tid til å lytte til dem på riktig måte. Det er likegyldig hvor forskjellige trosbekjennelsene og religionene er. Guds kraften var, er, og kan bare være den ene opprinnelige kraften.

”Det kommer derfor ikke an på hva som tilbes i ånd og sannhet, men at det tilbes i sannhetens ånd”Sannheten er det åndelige hvite lys som faller på menneskehetens prisme og brytes i mange farger, og det er oss som individer som tolker sannheten etter de fargene vi ser. Opplevelsen av å finne sannheten, er altså den samme over hele verden. Det eneste som er forskjellig er tolkningen av den.

Sannheten frigjør og forener, sa MarcelloMarcellos holdning til at alle religioner springer ut fra den samme kraft og følgelig bør likestilles, var så viktig for han at han hadde følgende selvskrevede dikt hengende sentralt i Kapellet på Svarga, Lillehammer, på veggen mot Øst:


Faiths of the World

Different in race - in cap - and gown.Pledged to creed as distant as the centuries.Yet inwardly these men are brothers –For each is motivated by the god of his heart.The deeds they do by spiritual impulse –The act of charity and sacrifice –Reveal that underneath all, humanity is united.The same temperature in the human mind asIn the cosmic, creates harmony and normalTemperature in all creation - And it is calledLOVE DIVINE!

Opphøyet kjærlighet

”Når mennesket kan frembringe kjærlighetens positive kraft, vil denne kraft oppløse all bitterhet og alt hat”Opphøyet kjærlighet er den tiltrekkende styrke og makt i vårt sinn. Opphøyet kjærlighet, fri for sansenes begjær, er universets magnet, og omkring denne magnetiske innstilling tiltrekkes og skapes det egenskaper i sinnet hos den som tenker i guddommelig innstilling. Dersom du har funnet loven for sann tenkning og også dens virkning, og undrer deg over at ikke tilførsel av forråd kommer til deg etter måneder med bønn og tro, så er det kanskje fordi du ikke har utviklet den uegennyttige kjærligheten. Du former det riktige bildet i sitt sinn, men
kjærligheten som trekker substansen fra alle veseners opphav, har ikke blitt satt i virksomhet.

For å oppnå fylde i alle dine behov, må du tenke fylde – ubegrenset forråd – og forme dette i bevisstheten. Du må også oppbevare og ta vare på substansen av alle dine ideer i ditt sinn, fordi sinnet må ha en basis for sin form. Du må vibrere kjærlighetens sentrum i tanker, ord, og handling. Da vil det komme til deg – på usynlige vinger – det som tilfredsstiller dine behov!

Kjærligheten omdanner det onde til godt og gagnlig. ”Mange impulser, vibrasjoner og inntrykk som rører ved deg er ikke underlagt din dags bevisste vilje. De er hendelser som har sin rot i Altet. De treffer deg som stråler og innvirker på deg etter det forhold ditt indre står i til dem, og i hvilken grad deres vesen er levende i deg. Derfor er det delvis opp til deg, om du blir omfattet av kjærlighet, om et menneske av betydning krysser din vei og etterlater dype inntrykk på deg, eller en gjerning blir levende i deg slik at du helt og holdent må hengi deg til den. Bare det du er inderlig forbundet med kommer du i et dypere forhold til.

Din individuelle misjon blir således at du ved hjelp av nestekjærligheten og viljen gjør de impulsene du har mottatt synlige”.

Betraktninger over åndedrettet

”Bare det du er inderlig forbundet med, kommer du i et dypere forhold til”


Tro på livskraften som du trekker inn i kroppen gjennom åndedrettet. Når du vil slappe av så må du forsøke å kontrollere åndedrettet. Se for deg luften som strømmer ut gjennom neseborene og la mage og mellomgulv heve og senke seg i en myk og behagelig rytme. Konsentrer deg om å puste ut - dypt og jevnt - og føl hvordan kroppen gradvis slapper av og spenningene forsvinner.
Husk at pusten er forbindelsen mellom din kropp og sjel, og ved å konsentrere deg om å puste riktig og avslappet, bringer du kropp og sjel sammen, og blir et helt menneske igjen.


Privat og personlig – utfør disse øvelser i taushet og som en hellig handling.

Det er få mennesker som forstår å benytte åndedrettet på riktig måte og enda færre som omsetter sin kunnskap om åndedrettet i daglig praksis. Riktig utført åndedrett skaper velvære i vårt legeme og likevekt i vårt sinn. Vår innstilling ovenfor vårt legeme, sjel og ånd, er avhengig av opprinnelig og riktig utført åndedrett. Belønningen er en normal spirituell inspirasjon.

Forsøk og utføre følgende praktiske åndedrettsøvelser:

Øvelse 1.
Hver morgen: Sitt rolig med ansiktet vendt mot øst. La hendene hvile på knærne. Ryggraden rett. Lukk leppene og pust sakte inn gjennom nesen til lungene er godt oppblåste. Hold nå åndedrettet en kort stund, uten anstrengelse, hvoretter åndedrettet slippes langsomt ut. Denne øvelsen gjentas 10 - 12 ganger

Øvelse 2.
Når du er ferdig med første øvelse så strekk og avstiv alle musklene som etter en god søvn.


Øvelse 3.

Stå oppreist (kan også utføres sittende). Ta et fullt og dypt åndedrag og behold det og foreta med viljen en hurtig sammentrekking av underlivsmuskelen, derved ledes den sammenpressede luft inn i alle indre organer. Således kan alle organer i underlivet og bekkenåpningene styrkes og renses så de lettere utfører sin hensikt til vårt velbefinnende. Foreta disse øvelsene minst 3 ganger daglig. La dype åndedrett bli en vane sak.

Øvelse 4.
Under sånne øvelser så forbind ditt sanne selv med det høyeste i deg og med et eller annet utrykk som vil skape andakt, for eksempel: ”Det høyeste ånder inn i meg, livets ånd fra faderens ubegrensede gavmildhet”. En hvilken som helst liknende uttalelse vil skape en følelse av allmaktens nærvær, styrke og kjærlighet.

Vær særlig oppmerksom på øvelse 4 selv om de andre øvelser ikke utføres.
Det kommer mer kullsyre frem dersom man forsøker et dypere åndedrett ut, men alle øvelser utføres uten anstrengelser.

Husk. Det bør skapes en ny mentalitet for å helbrede en besværlig situasjon. Psykisk og fysisk

”Puster inn og roer kroppen,puster ut og smilerJeg hviler i øyeblikket nåOg vet det er et herlig øyeblikk”

Mens du følger pusten kan du ganske enkelt si: Rolig - smiler - nå - herlig.

Lev i pakt med deg selv

”Veien er lett å finne men likevel så vanskelig å gå ””Hjertelig velkommen hjem til en riktig god og innbringende uke med god arbeidslyst, glede og velsignelse. Vær nå trygg og frimodig i sinnet, i den faste forvissning om at alt går godt. Se alltid ditt liv gjennom stadig nye krefter og betrakt hver dag som ny
. Husk at fremtiden ligger i nuet, så gå derfor opp i dagen og øyeblikket med livsglede og fortrøstningsfulle stemninger. La ingen dag gå hen uten at du er mottakelig for og oppmerksom på de goder som kommer til deg. La oss med fornyet håp og tro forsøke å gjennomtrenge dagen og vår tid med tillit og takknemlighet over de goder som er oss forunt, og spre glede og velvilje omkring oss til alt og alle. Må sunnhet og styrke, trygghet, frimodighet og livsglede komme til deg i rikt monn og være din ledsager hver dag og hver stund.

ALT GODT
Husk:

”Du skal leve på jorden mens du er der”

Den sjelelige forbindelse mellom den legemlige og den høyere fysiologiske virksomhet

”Hvordan du spiser er nesten like viktig som hva du spiser ”


Å spise dine måltider i oppmerksomhet er svært viktig. Du må forberede måltidet ved å skru av TV eller radio, legge vekk avis eller lesestoff, og delta i forberedelsene til måltidet med full oppmerksomhet. Forberedelsene bør ta fra 5-10 minutter og hvis muligheten er tilstede er det en fordel å gjøre dette sammen med ett eller flere mennesker. I disse minuttene er det viktig å være glad og fornøyd, og sørge for å ta med deg denne følelsen av oppstemthet når du setter deg til bords. Dersom det er flere til bords, er det viktig å innstille deg på måltidet ved å se på hvert enkelt menneske mens du puster rolig inn og ut, slik at kontakten med deg selv og de andre rundt bordet blir best mulig. Hvis du virkelig har falt til ro i deg selv, trenger du bare å se 1-2 sekunder og det er nok. Etter at du har pustet smiler du.

Samværet rundt bordet gir oss mulighet for å gi hverandre et smil som uttrykker både vennskap, forståelse og samhørighet. Det å puste og smile sammen er uhyre viktig i mange sammenhenger, men spesielt mens du spiser og maten skal fordøyes. Husk at maten viser deg din forbindelse med jorden og at hver bit rommer liv fra jorden og solen.

Å ha muligheter for å sitte sammen rundt bordets gleder med familie og venner, er ingen selvfølge. Mange mennesker går sultne hver eneste dag, og det er viktig å vite at du er heldig som kan spise deg mett og at du føler med dem som ikke har mat, eller mangler venner og familie. Ved å spise oppmerksomt kan du på den måten frembringe medfølelse og forståelse for alle de millioner av mennesker som ikke er så heldige som deg.

Når vi spiser sammen er det viktig å skjelne mellom forskjellige måter å snakke sammen på. Noen temaer splitter mer enn andre, som for eksempel å snakke om folks feil og mangler, spørsmål som dreier seg om tro eller overbevisning, viktige valg du har tatt i livet, noe du gruer deg til, osv. Maten, som er så omsorgsfullt tillaget, vil være uten verdi hvis du lar den slags snakk dominere måltidet.

”Vær klar over at det er en sjelelig forbindelse mellom den legemlige og den høyere fysiologiske virksomheten i kroppen din. Den som ikke er oppmerksom på dette, driver rovdrift på seg selv og minsker mulighetene for kroppslig velvære”.

Verdien i å glede deg selv og andre

”Lær deg de fine og skjulte strømninger i ditt indre å kjenne, så vil du bli en mester i å skape dine stemninger”


Det er forståelig at du til tider kan være mismodig og føle deg nedfor i sinn, men forsøk likevel, til tross for alle ting, å gå opp i hver dag og hver stund som om hvert øyeblikk brakte deg mer sannhet og sunnhet, mer styrke og mer livsglede. Dette med livsglede har en eiendommelig og velsignet virkning på det menneskelige legeme og sinn, når du riktig kan forstå og innstille i deg gleden over selve livet, over det liv som hver enkelt av oss har fått som nådegave, men som du allikevel ikke helt kan begripe gjennom forstandens vesen.

Gå derfor ikke tankemessig så meget opp i det som du savner, men bekreft gjennom tro og tillit livets vesen slik at det gjennom denne umiddelbare beundring uten tanke kan tilflyte deg fornyet sunnhet, fornyet kraft til legemet, fornyet styrke til sjelen og fornyet glede over livet. Husk at du vokser i de ting og situasjoner som du priser, gleder deg over og beundrer. Ikke vent med å glede deg til du virkelig synes du har noe å glede deg over. Forsøk og oppelsk gleden over det ”intet” hvorav alt er skapt, og hvorav du kun er en liten enhet.

Beundring er en liten vidunderlig gave. Beundring gir ikke rom for kritikk. Beundring gir ikke rom for religiøs, sekterisk klassifisering og heller ikke for moralske dommer eller materiell innstilling i det menneskelige sinn. Beundring åpner veien til det som i vår tid er det største – kjærligheten - til ren opphøyet kjærlighet uten egoistisk begjær. Kjærlighet av kosmisk art og enhet er evig skapende. Opphøyet kjærlighet er det lys som skinner i mørket.

”Oppta smerten i deg selv og gi verden kun av din fred”.


Stillhetens visdom


”Lær fremfor alt å være taus, og i stedet for mange ord, å handle”


Vær balansert og rolig så vel i medgang som i motgang, i glede og sorg med urokkelig tålmodighet og en alltid økende tro på deg selv. Alt hva du gjør må gjøres bevisst. Fullstendig avslapning av hele kroppen er en forutsetning for å kunne være i stillheten.

Verdenslivet uttrykker seg kun i stillhet. Den er det eneste som inneholder alt. I denne stillheten faller dine meninger, dine ord og spørsmål bort. Du har ubevisst søkt overalt etter dette. Hva er det som er større en enhver mening, ethvert ord og enhver form? Hva er det som overgår hele vårt oppbyggende forstandsvesen? Det er stillheten.

Du må ikke gjøre stillheten om til ord, men leve i det som stillheten innebærer. Skap en stillhet i deg selv som ikke kalles stillhet, men som er en tilstand av levende harmonisk liv, hvori du hviler ubevisst i visdommens ubegrensede enhet. Finn frem til et sted i deg selv hvor du kan gå inn å være i denne stillhetens tilstand. Der vil du erfare noe av den ånd du søker, og du vil forsøke å bevare den levende i deg.

Det som ikke har manifestert seg, det vi ikke ser, er med oss til daglig og representeres av stillheten. Ingenting er så likt kraften, eller kilden som stillheten. Det eneste stillheten forlanger av deg er at du er oppmerksom på at den eksisterer og at alle kan være en del av den. Du kan ikke være fokusert på stillheten uten at stillheten blir en del av deg. Ytre stillhet skaper indre stillhet.

Rom og stillhet er to aspekter av samme sak – samme ingenting.. De er på en måte hele vår eksistens kreative livmor.


Indre styrke og kjærlighet


”Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp”


Dersom du ønsker å utvikle styrke, må du ikke være redd for motstand. Du må oppta styrken i ditt sinn. Du må være forberedt på å møte store vanskeligheter og ikke bli mismodig når følelsene stormer og reiser seg hos annerledes tenkende. Du må strebe etter å komme i kontakt med det som ikke er etter din smak eller ditt standpunkt. Du må gjøre enda mer. Du må lære deg å finne harmoni i det som fremstår som fiendtlig eller uforenlig, for våre fiender er våre læremestere, og de er i virkeligheten våre venner. Gjennom en slik erkjennelse vil det kunne tilflyte deg individuell styrke. Du må lære deg å bære bagateller og fiendskap, misunnelse og opposisjon. Du må lære deg å tåle lidelse og verdsette livet for livets virkelige verdi.

Kjærligheten er det guddommelige i alle, og når du lever i kjærlighet åpenbarer det guddommelige seg i deg og kan nå andre gjennom deg. Alt som gjøres for kjærlighetens skyld har den universelle lovs kraft bak seg. Gjør kjærligheten til en virkelighet som du omgir deg med til daglig ved å gi kjærlighet, leve i kjærlighet og bli kjærlighet.


Vær god

”Lær meg å gi til alle uten takk - som brønnen gjorde når en vandrer drakk”Når du etter hvert blir bedre til å tyde innholdet i livet ditt på en mer symbolsk måte, vil du kunne foreta langt bedre og riktige personlige valg. Ved å utvikle det gode i deg, og bruke dette ovenfor andre mennesker, vil du oppleve en slags åndelig forandring. På den måten kan du også bringe åndens kraft inn hverdagen din på en slik måte at den kan påvirke og veilede tankene og handlingene dine, styrke kraften din, og hjelpe deg med å leve opp til ditt åndelige potensial. Ditt indre Selv vil trå mye klarere frem og du vil endelig fremstå som det mennesket du egentlig er ment å skulle være.

Hva er mental innstilling? Jo, det er måten du føler på til ditt hjem, dine venner og til verden i sin alminnelighet Hva du gir til dem, kommer tilbake til deg som en god eller dårlig situasjon. Den store hemmeligheten ved dette er at det gode i alt har verdi for det beste i deg. Føl kjærlighet til ditt arbeid, og arbeidet vil lønne deg. Føl kjærlighet til menneskene, og vennekretsen vil vokse. Send gode tanker til alle, og tankene vil komme tilbake til deg med interesser. Søk etter det gode i alle mennesker, og de vil finne det gode i deg. Ikke vent med å skape gode tanker, og du vil vokse i styrke og fremgang og forkorte veien til ditt hjertes ønsker. Livsveien er lykkeligere når dine gode tanker har brolagt veien. Verden hungrer etter vennskap. Led veien og du vil finne veien i deg selv. Her ligger skattene skjult. Søk dem opp, gjør dem til dine egne og praktiser dem. Da vil du erfare den første frukt i deg selv og i ditt arbeid.


Harmoni

”Glem ikke at oppmerksomhet fremkaller ro, mens en masse overfladiske og ufordøyde inntrykk gjør deg bare urolig”


Den beste mulighet for å finne din egen harmoni er å frembringe best mulig likevekt mellom intuisjon, følelse, tanke og handling.

Du ønsker å kunne hjelpe alle til å bli harmoniske. Du kan gjøre det mer ved selv å være det. Dersom du renser dine omgivelser gjennom vibrasjoner av fred og harmoni, vil andre gjøre det samme. Forsøk ikke disharmoni, for på den måten vanskeliggjør du enda mer det godes seier. Gjennomfør Brorskapets sanne ide i ditt eget liv. Forstå harmonisk samarbeidskraft, og forsøk å leve det med alle – overalt. Kjærlighet og harmoni er nødvendige betingelser, og det er kun ved deres kraft at en gruppe kan arbeide som en kanal for vårt arbeid.

Den herlige tid vil komme, da alle som arbeider for dett, vil stå samlet overfor hele verden og arbeide som et fellesskap – forent i hengivenhet og kjærlighet, og til alt som lever. Den virkelige sympati uttrykkes ved å forene din bevissthet med andres, og ved å la din erfaring gjennomtenke deres tanker. Tenk som de tenker, se, og finn løsningen på deres vanskeligheter i din bevissthet. Kun ved å knytte din bevissthet til andres kan du gi sympati. Hjelp til å harmonisere alle, hvor du kan.

”Din handling vil bli mer ubetydelig jo mer du snakker om den”

Tenk fred - gi fred - bli fred

Fred må skapes og utvikles innen det enkelte menneske, og det er kjærlighet, medfølelse og ydmykhet, som er de grunnleggende prinsippene for å få til dette. Så snart et menneske er i stand til å utvikle disse egenskapene hos seg selv, er vedkommende i stand til å skape en atmosfære rundt seg av fred og harmoni, slik at denne atmosfæren etter hvert kan utvides fra enkeltmennesket til familie, fra familie til samfunn, og etter hvert til hele verden.

Å puste riktig, å ha oppmerksomheten på de små handlinger i livet, og hvordan du med oppmerksomhet og konsentrasjon kan forvandle og helbrede vanskelige livssituasjoner, var noe som opptok Marcello hele livet gjennom. For han var sammenhengen mellom personlig indre fred, og fred på jorden åpenbar!

Denne lille fredsbønnen dukket frem fra bunkene på Marcellos arbeidsværelse på Svarga. Lær deg den utenat og fremsi den daglig!

”Jeg gir fred til mennesker. Jeg er fred, og ved harmonien i mitt liv frembringer jeg fred hvor jeg er, og hvor jeg sender mine tanker. Jeg elsker fred – Mesteren har sagt: ”Velsignet er de fredselskende, for de skal bli kalt guds barn.” Jeg gir min fred til verdensfreden denne dag, idet jeg setter positive vibrasjoner i mine tanker for fred og harmoni”.

Evnen til å se

”Det levende liv har ingen filosofi, og menneskets tankesystemer har ingen varig verdi, fordi de er forgjengelige.”

Det er viktig å lære seg å se på en riktig, eller kanskje heller på en annen og ny måte. Mange ting i livet viser først sine kvaliteter når du ser dem fra den rette vinkel, eller i et nytt lys, og skjønnheten i dem er ofte vanskelig å få øye på fordi vi ofte ser det vi forventer å se. Øv deg opp til å se på alt og alle med nye øyne, frigjort fra vanen.

Bak det mennesket vi ser, lever et annet menneske som vi ikke ser – Usett, men seende – uhørt, men hørende – usanset, men sansende - ukjent, men vitende.

Det å oppdage hvilke muligheter vi mennesker har til å skape og uttrykke kjærlighet, medfølelse, tilgivelse, sjenerøsitet og visdom, blir mer hørbart og synliggjort når vi gir slipp på behovet for å fordømme, vite best, og alltid skulle forstå hvorfor ting skjer akkurat når de skjer.

”Lukk opp din sjel og la livet blomstre”

Slutt fred med tiden

”Klag ikke over at du ikke har tid. Hvis noe virkelig rører ved deg, så finner du også tiden til å gjøre det”


Taushet fylt av visdom anroper den største makt. Den høyeste makt som er det allesteds nærværende liv. Vær stille i deg selv i den sanneste og dypeste erkjennelse av taushetens visdom, og føl dens makt og styrke.

Det er ånd i alle ting. Den gjennomtrenger og omgir deg her og nå, i ditt nåværende liv, i denne skjønne vidunderlige naturens verden, skapt av lov og orden, fylt av den høyeste visdom og fullkomne kjærlighet. Visdom kjenner ingen motsetningsforhold.

Det er intet som kan forstyrre visdommens harmoniske og fredfulle virksomhet. Visdom er skjønnhet og
fred i deg selv. Visdommens kjærlighet og fred er nærværende i deg. Vær i stillhet. Fred, fred, fred - fylt av visdom.

I dette hellige, harmoniske og lykkelige øyeblikk kan du føle evighetens fred i ditt subjektive sinn.

”Det kommer ikke an på hvor store oppgavene du stiller fremfor deg er, men på det at du møter dem med full hengivelse”.

Vær positiv

”Du skal leve på jorden mens du er her”


Vi må finne den gylne middelvei i våre liv. Vi må ha mental ro en stund hver dag, uten å miste evnen til praktisk arbeid. Vi må få den rette likevekt i stand mellom de mystiske og materielle elementer i vår natur, hvor ulike og uforenlige de måtte synes å være. Den som har startet med å finne veien inn til seg selv vil uten anstrengelse finne denne balansen – den kommer naturlig av seg selv.

Fokuser bevisst på positive tanker, bli kjent med deg selv og bli din beste venn. Da vil den indre fred åpne seg, styrke deg, og gi deg sann innsikt.

Ren kjærlighet har ingen ad skilt eller delt makt. Ren kjærlighet øser seg selv ut uten beregning på det objekt, ting, eller situasjon den tiltrekkes av, og tar intet beregnende hensyn til resultatet. Vær derfor ikke engstelig for å øse ut kjærlighet av ditt sjels dyp til det såkalte onde i verden. Fornekt tilsynekomsten og tilstedeværelsen av det onde, og bekreft allmaktens ånd og den allesteds nærværende kjærlighet og godhet.

Du må derfor forsøke og ikke feste din beregnende oppmerksomhet på det onde og triste i ditt liv og i dine omgivelser, og samtidig forsøke å føle og formene at det som forekommer deg ondt, på en eller annen måte har en god side, som vil komme frem. Når du så fortsetter å bekrefte det godes tilstedeværelse, vil godene bli synlige i tidens fylde. Ved denne skapende makt i dine egne tanker kan du forandre det som føles og sees som ondt, til godt og gagnlig. Kjærligheten vil da øse sin helbredende balsam over alt. Husk at kjærlighet ikke bare er en fysisk følelse, og at alle dine ord, hvis de ikke kommer fra den rene kjærlighetskilde, er uten varig verdi, og at kun det som kommer fra vår innerste substans – fra vårt opphav – er opphøyet kjærlighet. Da skjer opplevelsen i henhold til ordet.

”Aldri føler den som gir levende kraft, skapt av den sympati og den forståelse som ikke dømmer, seg ensom i ensomheten”.

Er en intelektuell gigant en åndelig dverg

”Du vil aldri kunne virkeliggjøre sannheten ved å være en som bare følger”


Det intellektuelle mennesket som vokser opp, beskyttet av vaner og skikker, av venner i skoler, kollegium, universitet, eller kanskje innenfor klosterets murer, vil finne seg selv isolert fra andre og motsatte innflytelser. Det møtes med liten motstand utenfor sin egen periferi. Samlet sammen med dem som tenker på samme måte, lever og tenker dette mennesket på samme måte som de andre. Over deres hoder vaier et banner inne holdene visse dogmer som de tror på uten å tørre å tvile på deres sannferdighet: Slik vokser de opp i hverandres skygge av uvitenhet, utenom systemet, og enhver forhindrer den andre fra å se sannhetens sollys individuelt. De propper sine hjerner med autoriserte meninger og lærer en masse av detaljene omkring logikken innen vårt illusoriske liv. Den virkelige eksistens kjenner de ikke til. De blir ”topptunge”, for all energi som de mottar fra livets universale fontene, går til å forsyne hjernen. Hjertet blir tilbake uten tilførsel og innflytelse. Karakterens styrke, som har sitt sete i hjertet, lider. Intellektet er overfødd, mens ånden sulter og ut-hungres. Slik kan det intellektuelle mennesket vokse opp og bli stolt av sin kunnskap, men likevel forbli en åndelig dverg.

Til tross for dette kan besynderlige ideer likevel en dag komme til syne på den mentale horisont. En ny vind begynner å blåse, og banneret med sine mange inskripsjoner faller ned, og med ett vil det intellektuelle hovmod forandres. Settes logikk i et feil system, kan det ta tid før ”tiden” smuldrer systemet.

Frigjør din sjel

Du må gjennom hengivenhet, andakt og ærefrykt søke frigjøring for din sjel ved å betrakte selve livet ut i fra ditt dypeste vesen. Forestill deg dette innerste liv som en hellig guddomsessens, hvor din vesenskjerne har sitt utspring, og hvor fra du får tilført livgivende, hellige elementer som næring til din sjel. Vær i slike øyeblikk stille i ditt lønnkammer, fri for alle tanker og forestillinger både utenfra og innenfra. Skap et vakuum i ditt indre, vær lyttende og avventende, inntil du føler at en hellig glede fyller ditt sinn. Ikke en glede over det ene eller andre av ytre fordeler, men en umiddelbar glede, en sann livsglede, som vokser ut av følelsen av å være delaktig i livet, selv om du ennå lever i tiden.

I slike øyeblikk vil den hellige ånds varme flytte inn i din sjel, og gi den sin rette temperatur, en balanse som igjen kommer til uttrykk i en normal kroppsvarme for hele kroppens organisme. Det er denne normale indre temperatur som bestemmer om kroppen er syk eller sunn”.


Når du har fått klarhet i hva som inspirerer deg og hvor dine mest kreative sider ligger, da har du oppskriften på hvordan du kan skaffe deg de impulser som du er best tjent med og som vil gi deg mulighetene til et godt liv. Tro ikke at det finnes oppskrifter og regler i livet som passer for alle. Lær de fine og skjulte strømninger i ditt indre å kjenne, så vil du bli mester i å skape dine stemninger.

"Livet er uendelig rikt. Lukk opp din sjel, og la livet blomstre. Blomstene i naturen er av mange forskjellige arter og deres frukter kommer i utallige skikkelser. Ja, alle livs former har sin bestemte misjon”.Ditt sjels-instrument kan registrere både fysiske og metafysiske forbindelser, og det er først når du opplever samspillet mellom disse at du har et virkelig sjels-instrument å spille på. Når dette sjels-instrumentet fungerer som det skal, vil du lykkes med å gi impulsene synlig form og harmoni i form av gode ord, tanker og handlinger.

Gi deg hen

”For et hvert menneske finnes en bestemt stemningssituasjon, der man lever mest intenst. Det finnes til og med mennesker som kun i en deprimert stemning kan frigjøre sitt kreative potensial”.


Å gi seg hen er det samme som å akseptere flyten, synkroniteten, i livet, istedenfor å gjøre motstand mot den. Det er bare i nuet at du kan oppleve livets flyt. Å gi seg hen er å akseptere nuet her og nå. Let ikke etter fred eller en tilstand som du ikke er i. Tilgi deg selv for at du ikke føler indre fred. I det øyeblikket du gjør det blir du fylt av fred. Alt som du aksepterer fullt og helt kommer til å vise vei mot indre fred. Det er som et mirakel som åpenbarer seg for deg når du gir deg hen til det som er.
Husk at det er forskjell på lykkefølelse og indre fred. Lykken er avhengig av positive omstendigheter og det er ikke den indre fred.


”Mange impulser, vibrasjoner og inntrykk som rører ved deg er ikke underlagt din dags bevisste vilje. De er hendelser som har sin rot i Altet. De treffer deg som stråler og innvirker på deg etter det forhold ditt indre står i til dem, og i hvilken grad deres vesen er levende i deg. Derfor er det delvis opp til deg, om du blir omfattet av kjærlighet, om et menneske av betydning krysser din vei og etterlater dype inntrykk på deg, eller en gjerning blir levende i deg slik at du helt og holdent må hengi deg til den.

Bare det du er inderlig forbundet med kommer du i et dypere forhold til.


Din individuelle misjon blir således at du ved hjelp av nestekjærligheten og viljen gjør de impulsene du har mottatt synlige”.